Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXI/127/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 października 2004 roku

 

Uchwała
Nr XXI/127/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie akceptacji ,, Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem ,, sołectwa Biskupice Ołoboczne

         Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Akceptuje się ,, Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem ,, przedłożony przez sołectwo Biskupice Ołoboczne , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Realizacja zadania w wyznaczonym terminie uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tj. poza środkami wydzielonymi w budżecie a będącymi w dyspozycji sołectwa Biskupice Ołoboczne na lata 2004 - 2006 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 34

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (05/11/2004 11:26:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 09:48:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 09:48:17)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela