Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXI/126/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 października 2004 roku

 

Uchwała Nr XXI /126 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie akceptacji ,, Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem ,, sołectwa Ociąż

        Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Akceptuje się ,, Opis planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem ,, przedłożony przez sołectwo Ociąż , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Realizacja zadania w wyznaczonym terminie uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tj. poza środkami wydzielonymi w budżecie a będącymi w dyspozycji sołectwa Ociąż na lata 2004 - 2006 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/126/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2X)4 roku

        Zebranie wiejskie sołectwa Ociąż postanowiło ubiegać się o dofinansowanie projektu pt. " Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Ociążu oraz mieszkańców poprzez wybudowanie szlaku pieszego - etap I" z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - Działanie - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Sołectwo przeznaczyło w planie finansowym na rok bieżący środki w wysokości 6.000,- zł. na projekt techniczny. W związku z koniecznością posiadania udziału własnego w wysokości minimum 20 % kosztów kwalifikowanych całkowitego kosztu zadania w wysokości ok. 193.500,- zł. - gmina wystąpiła o dofinansowanie do Starostwa Ostrowskiego w wysokości . 25.500,- zł. w zakresie wsi Ociąża.

Udział własny to :

  • środki sołectwa za 2004 - 2005 roku w wysokości 18.000 zł
  • wnioskowane dofinansowanie ze Starostwa Ostrowskiego 25 500 zł oraz
  • wniosek o pomoc z Programu ok. 150.000 zł.

W przypadku niepowodzenia wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych sołectwo zmieni harmonogram realizacji projektu. Podjecie przedmiotowej uchwały jest wymogiem formalnym Programu.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (05/11/2004 11:20:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 09:49:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 09:48:57)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela