Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXI/125/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 października 2004 roku

 

Uchwała Nr XXI/125/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie wprowadzenia Uzupełnienia Nr 1 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, przyjętego Uchwałą Nr XVII /112/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

        Na podstawie art.18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjąć Uzupełnienie Nr 1 do ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, o następującej treści :

  1. W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie finansowym w rozdziale VIII pkt. 1 i 2 oraz w ramach wydzielonych w corocznych budżetach środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych przyjmuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

a) w sołectwie Ociąż :

projekt - ,, Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Ociążu oraz mieszkańców poprzez wybudowanie szlaku pieszego
- etap I ,, , z realizacją maj - sierpień 2005 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 12.000,00 zł. ( oraz 6.000,00 zł. w 2004 na dokumentację techniczną ) stanowiących wydzielone środki w dyspozycji sołectwa , z przewidywanym dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w wysokości 25.500,00zł. ,
- przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 193.500,00 zł.
- wnioskowane dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości ok. 150.000,00 zł.

b) w sołectwie Biskupice Ołoboczne :

projekt - ,, Rozwój kultury oraz integracji społecznej mieszkańców wsi Biskupice Ołoboczne poprzez poprawę warunków lokalowych i wyposażenie świetlicy wiejskiej ,, , z realizacją maj 2005 - wrzesień 2006 roku , z udziałem środków finansowych budżetu w wysokości 31.650,00 zł. , stanowiących wydzielone środki w dyspozycji jednostek pomocniczych ( za lata 2004 do 2006 rok ),
- przewidywany koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 157.300,00 zł. ,
- przewidywane dofinansowanie z SPO Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - w wysokości ok. . 125.600,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały XXXI / 125 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku

Zgłoszone przez sołectwa Ociąż oraz Biskupice Ołoboczne projekty inwestycyjne , które mają stać się w konsekwencji wnioskami o pomoc finansową z Sektorowego Programu Operacyjnego ,, Rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich ,, wymagają wielu czynności formalno prawnych , w tym między innymi :

  • wprowadzenia projektów do realizacji w ramach wieloletniego planu inwestycyji gminy ,
  • podjęcia uchwał Rady akceptujących opracowane przez sołectwa opisy planowanych zadań do realizacji wraz z uzasadnieniem oraz
  • wprowadzenia do budżetu gminy przedmiotowych projektów .

        W przypadku Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wieloletnim planem formułującym zadania inwestycyjne do realizacji jest ,, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004 – 2013 ,, Proponowane wprowadzenie projektów do planu będzie miało formę uzupełnienia . Przygotowane zostały również dwa projekty uchwał akceptujących przedłożone przez oba sołectwa opisy planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem , przyjęte uprzednio przez Zebrania Wiejskie poprzez podjęcie stosownych uchwał . Przedłożony został również projekt zmian w budżecie , uwzględniający przedmiotowe projekty .

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (05/11/2004 10:59:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 09:50:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 09:50:39)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela