Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XV/91/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lutego 2004 roku.


Uchwała
Nr XV/91/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 lutego 2004 roku.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz art.10 ust.2 pkt 2,art.17,art.18 ust.3 i art.34 ust.3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r.Nr 64,poz.414 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze przyznawane zgodnie z art.17 i art.18 ustawy o pomocy społecznej są świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

§ 2

1) Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się następująco:

 

Dochód na osobę w rodzinie na podstawie kryterium dochodowego określonego w art.4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatnośc w zalezności od kosztu 1 godziny usługi opiekunki domowej lub miesiecznego kosztu pomocy doraźnej

 

dla osoby samotnie gospodarujacej

dla osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100% - 150%

5%

10%

powyżej 150% - 200%

10%

15%

powyżej 200% - 250%

15%

20%

powyżej 250% - 300%

20%

25%

powyżej 300% - 350%

25%

30%

powyżej 350% - 400%

30%

35%

powyżej 400% - 500%

50%

60%

powyżej 500% - 600%

70%

80%

powyżej 600% - 700%

90%

100%

powyżej 700%

100%

100%

 

2) Stawka 1 godziny pracy opiekunki domowej wynosi: 12,97 zł
3) Stawka miesięczna doraźnej pomocy usługowej wynosi 180,00 zł brutto.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony,ze względu na:

  1. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej i leczniczo - rehabilitacyjnej
  2. więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest przewlekle chora 
  3. zdarzenie losowe
  4. duże, odpowiednio udokumentowane wydatki na leki itp. wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia.

§ 4

Opłata za usługi wpłacana jest na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 10 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XV/91/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12.02.2004r.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wydatków za świadczenie usług opiekuńczych. Wydatki na te usługi podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza dochód ustawowy obliczony zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli dochód ten jest niższy lub równy dochodowi ustawowemu, to obowiązek taki nie istnieje, świadczenie usług opiekuńczych jest bezpłatne.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/03/2004 11:01:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/03/2004 10:47:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/03/2004 10:47:38)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela