Wyszukiwarka:

Rok 2003

Uchwała Nr VI/43/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


Uchwała Nr VI/43/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r
.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm/ w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46, póz. 543 z 2000r. ze zmianami/ uchwala się, co następuje:

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz Marii i Stanisława Karolewskich zamieszkałych w Nowych Skalmierzycach ul. Nowa , nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zapisaną w księdze wieczystej Kw.57985 o pow. 118 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 626/4, za cenę uzyskaną w negocjacjach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/43/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r.

           Nieruchomość opisana w § l uchwały, stanowi teren niezabudowany, przylegający bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej własność Pani Marii Karolewskiej. Nabycie tej nieruchomości przez Marię Karolewską umożliwi poprawę warunków zagospodarowania działki będącej jej własnością. Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, wobec tego jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym uważa się za uzasadnioną.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

 /-/ Bożena Budzik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/10/2003 17:12:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (20/10/2003 17:15:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (20/10/2003 17:15:12)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela