Wyszukiwarka:

Urząd Stanu Cywilnego

 
USC mieści się w budynku Urzedu Gminy i Miasta, ul. Ostrowska 8,
pok.  nr 6   I  piętro
Kierownik USC - Jerzy Łukasz Walczak tel. 762 12 29 i 762 97 20
email: usc@noweskalmierzyce.pl
         
          Urząd Stanu Cywilnego dokonuje rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Tutaj także dokonuje się rejestracji innych zdarzeń, które maja wpływ na stan cywilny osób, które wynikają z przepisów ustaw " Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz ustawy " Kodeks rodzinny i opiekuńczy".
         
Z właściwości miejscowej wynika, że każde urodzenie dziecka , zawarcie małżeństwa lub zgon osoby, które miały miejsce na terenie gminy Nowe Skalmierzyce podlega rejestracji w tutejszym USC. Łatwo jest zapamiętać "gdzie fakt tam akt". Ta zasada obowiązuje ( poza pewnymi wyjątkami) od początku świeckiej rejestracji stanu cywilnego). Tutejszy Urząd przechowuje w swym archiwum księgi małżeństw , urodzeń oraz zgonów z ostatnich 100 lat i są to:
 • z parafii Rzym.-kat. w Dobrzecu ( obecnie miasto Kalisz)- 1902r. do 1945r.
 • z Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzecu - 1955r. do 1976r.
 • z Urzędów Stanu Cywilnego w Skalmierzycach - 1955r. do 1960r.
 • z Urzędu Stanu Cywilnego w Gostyczynie - 1955r. do 1960r.
 • z Urzędu Stanu Cywilnego w Kotowiecku - 1955r. do 1960r.
 • z Urzędu Stanu Cywilnego w Biskupicach Ołobocznych - 1955r. do 1960r.
 • z Urzędu Stanu Cywilnego w Ociążu - 1955r. do 1960r.
 •  z Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Skalmierzycach - 1902r. do 2002r.

Z przechowywanych ksiąg wydaje się odpisy ( skrócone bądź zupełne). Dokumenty te wydawane są na wniosek osoby, której dany akt dotyczy, a także rodziców, dzieci, rodzeństwa lub przedstawiciela ustawowego, a także innych osób pod warunkiem że wykaże ona interes prawny w uzyskaniu takiego dokumentu.
 
Urodzenie dziecka
 
Fakt ten należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności: 1.ojciec, 2. lekarz lub położna, 3. matka. Niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu urodzenia dziecka:
 • karta urodzenia wystawiona przez Zakład Służby Zdrowia
 • odpis aktu małżeństwa oraz dowód osobisty matki i ojca ( jeśli matka jest mężatką)
 • odpis aktu urodzenia matki dziecka oraz jej dowód osobisty (jeśli matka jest panną)
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz dowód osobisty ( jeśli matka jest rozwiedziona)
 • odpis aktu zgonu męża i dowód osobisty matki ( jeśli matka jest wdową)
Zawarcie małżeństwa
 
Prawo Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie formy zawarcia małżeństwa
 • ślub cywilny - przed kierownikiem USC
 • ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnymi tzw. "konkordatowy " - w obecności duchownego
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście z dowodami osobistymi oraz następującymi dokumentami:
 • panna i kawaler: odpisy skrócone aktów urodzenia;
 • osoba rozwiedziona składa dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 • osoba owdowiała składa dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
          Osoby zawierające ślub cywilny podpisuję w obecności kierownika USC zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności które, wyłączają zawarcie małżeństwa. Od tego momentu biegnie ustawowy termin miesiąca ( 30 dni) po upływie którego zainteresowani mogą zawrzeć związek małżeński. Osoby zawierające związek małżeński w formie niezmienionej muszą otrzymać od kierownika USC miejsce zamieszkania ( pobytu stałego) jednej z osób zaświadcza stwierdzając brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z dokumentu tego wynika również jakie nazwiska oni oraz ich dzieci będą nosić po ślubie. Zaświadczenie to ważne jest przez 3 miesiące. Aby małżeństwo zawarte przed osobą duchowną wywołało skutki cywilne musi zostać sporządzony akt małżeństwa. Podstawy jego sporządzenia stanowi odpowiednie zaświadczenie, które wydaje osoba duchowna. Dokument ten to podpisany przez duchownego, małżonków, pełnoletnich świadków przekazuje się przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa właściwemu Urzędowi Stanu Cywilnego.
 
Zgon
 
Należy zgłosić w ciągu 3 dni w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu. Niezbędne dokumenty do sporządzenia aktu zgonu:
 • karta zgonu wydana przez osobę upoważnioną do stwierdzenia zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
 • paszport oraz karta stałego lub czasowego pobytu cudzoziemca
Ponadto w Urzędzie Stanu Cywilnego można:
 
 • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • akt sporządzony za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego ( transkrypcja aktu)
 •  ojciec dziecka może złożyć oświadczenie o jego uznaniu
 • osoba rozwiedziona może w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo powrócić do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego.
          Pary małżeńskie obchodzące w danym roku 50-lecie zawarcia małżeństwa odznaczane są Medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". To honorowe odznaczenie wręcza Burmistrz Miasta i Gminy na uroczystości, która odbywa się jesienią każdego roku. Wszyscy jubilaci informowani są na piśmie o możliwości wystąpienia do prezydenta RP o nadanie im medalu. Osoby zainteresowane wyrażają zgodę na piśmie.
          Urząd Stanu Cywilnego w Nowych Skalmierzycach prowadzi księgę cmentarną Cmentarza Komunalnego w Nowych Skalmierzycach. Tutaj dokonuje się opłat za:
 • wykop i zasyp mogiły
 • miejsce na Cmentarzu Komunalne
 • postawienie nagrobka, murowanego, betonowego oraz z kamienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 09:23:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (20/11/2003 09:16:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (20/11/2003 09:16:34)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela