Wyszukiwarka:

Referat Oświaty i Wychowania

 Referat Oświaty
Referat Oświaty i Wychowania mieści się w budynku Urzedu Gminy i Miasta, ul. Ostrowska 8, pok. 18,19 II piętro
Kierownik referatu tel. 762 97 40-41 

Zajmowane stanowiska
 • Inspektor
 • Inspektor
 • Inspektor
Prowadzone sprawy to:

 
prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe a w szczególności:
 • zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 • utrzymywania tych jednostek,
 • przygotowywanie projektu planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
 • prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewniania dzieciom 6-letnim rocznego przygotowania przedszkolnego, zapewniania bezpłatnego transportu i opieki dzieci do i ze szkoły, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów,
 • obsługi ekonomiczno finansowej gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi w tym zakresie,
 • powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznych wynikających z przepisów prawa,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
 • realizowanie obowiązków nałożonych na samorząd Kartą Nauczyciela i ustawą oświatową,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:
 • okresowa analiza stanu bhp,
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 09:53:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (20/11/2003 09:11:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/10/2009 12:07:32)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela