Wyszukiwarka:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Dokument bez nazwy
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w skład referatu wchodzi:
SEKRETARIAT
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr 10 I piętro,
tel. 762 97 00,   fax. 762 97 49
adres  www.noweskalmieryzce.pl   email: sekretariat@noweskalmierzyce.pl      
Zajmowane stanowiska:
 • Inspektor
Zadania
Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi i jego Zastępcy oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza lub jego Zastępcę,
 • prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 • organizowanie kontaktów interesantów z Burmistrzem, jego zastępcą, sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
BIURO RADY
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr 13 I pietro tel. 762 97 14

Zajmowane stanowiska:
 •  Inspektor
Zadania

Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno - techniczne a w szczególności:
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
 • przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr 8  I piętro tel. 762 97 16

Zajmowane stanowiska
 •  Inspektor
Z upoważnienia burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce biuro prowadzi:
          Ewidencję działalności gospodarczej Dokonuje wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, a także wszelkich zmian we wpisie, stosownie do zgłoszenia przedsiębiorcy (osoby fizyczne) oraz wydaje decyzje o jego wykreśleniu, w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że ewidencja jest jawna, Referat udziela informacji dotyczących przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej.
          Sprawy związane z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Do podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
 • znaczki opłaty skarbowej
 • uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • decyzję zezwalającą na użytkowanie lokalu zgodnie z celem wymienionym we wniosku,
 • szkic sytuacyjny lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( w przypadku zakładu gastronomicznego).
          Ewidencję obiektów hotelarskich i pól biwakowych. Przedsiębiorcy przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiektach nie objętych ewidencją wojewody zobowiązani są zgłosić te obiekty do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
          Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie na terenie gminy przewozu osób - przewozy regularne i nieregularne. 
         Wydawanie zezwoleń w ramach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie - zezwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
 
Informacja dla rejestrujących działalność gospodarczą lub wprowadzających zmiany w ewidencji:
 
          Podejmujący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 19.11.1999 r Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. 101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami.), jest obowiązany spełniać przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej, dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i przepisach dotyczących ochrony środowiska. Podstawowe obowiązki w tym zakresie określają przepisy szczegółowe. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie jest zezwoleniem na prowadzenie działalności. Jest to jedynie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia działalności, którą zgłaszający podejmuje na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany spełnić wszelkie przewidziane prawem warunki. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2001 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informujemy, że:
 • W stosunku do osób fizycznych, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w okresie 1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2003 r. nadal wymagany jest tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę.
 • Od 1 stycznia 2004 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będzie wymagało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych.
 • Po 1 stycznia 2004 r. gminy przekażą sądom rejestrowym sprawy będące w toku postępowania o wpis, a przedsiębiorcy już wpisani do ewidencji gminnych będą obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego na urzędowym formularzu za pośrednictwem urzędu gminy, który był dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten prześle wniosek do właściwego sądu z zaświadczeniem o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji. Nie zakłada się przesyłania całych akt administracyjnych.
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr  8   I piętro tel 762 97 18

Zajmowane stanowiska
 • Inspektor
Zadania:
          Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, imion i nazwisk oraz o zgonach.
 
          Obowiązek meldunkowy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.
 
           Pobyt stały : pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Dokonując zameldowania na pobyt stały, osoba przedstawia zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego, oraz zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie pobytu stałego" Zameldowanie noworodka na pobyt stały dokonuje się z urzędu w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy. Zameldowanie osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią. Osoba dopełniając obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia
 
          Pobyt czasowy: Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, lub w tej samej miejscowości , lecz pod innym adresem. Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące osoba zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela, lub najemcy lokalu przedstawiając dokument tożsamości. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania. Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić:
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający ustalić tożsamość
 • książeczkę wojskową osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
          Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dużej niż 3 doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia przybycia
 
          Wymeldowanie ; osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się osoba wymeldowująca się zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące"
 
           Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłużej niż 2 miesiące, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd, oraz powrót w miejscu pobytu stałego. Zgłoszenie wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu , a zgłoszenie powrotu najpóźniej przed upływem 4 doby licząc od dnia powrotu.
 
           Obowiązek meldunkowy cudzoziemców: cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy, i zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec dokonując zameldowania się na pobyt stały zgłasza wymagane dane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego albo zezwolenie na osiedlenie się i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.
SPRAWY ORGANIZACYJNE, KADRY, WOJSKOWOŚĆ, OBRONA CYWILNA,
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr 28 II piętro  tel 762 97 17   email:
organizacyjny@noweskalmierzyce.pl

Zajmowane stanowiska
 • Kierownik referatu
 • Inspektor ds. obrony cywilnej
Zadania
Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności:
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych, zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
Sprawy związane z obronnością kraju a w szczególności dotyczące:
 • przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 • współdziałania z organami wojskowymi,
 • administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 • orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 • tworzenia formacji obrony cywilnej,
 • nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 • świadczeń na rzecz obrony,
 • udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
 • zakwaterowania sił zbrojnych.
Sprawy związane z ochroną zdrowia a w szczególności:
 • tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
 • zwalczania chorób zakaźnych,
Sprawy związane z obsługa administracyjną Urzędu:
 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. nr 4 parter  tel 762 97 95 

Zajmowane stanowiska
 • Podinspektor
 • Podinspektor
 • Inspektor
Zadania
Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem prawa do świadczeń rodzinnych a w szczególności:
 • przyjmowanie wniosków od uprawnionych osób
 • analiza przedłożonych dokumentów
 • naliczanie wysokości świadczeń i opracowanie decyzji administracyjnej
 • prowadzenie ewidencji wypłaconych swiadczeń
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 08:56:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (18/10/2006 20:46:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/10/2009 12:05:09)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela